Oświadczenie o Ochronie Prywatności

1.    Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych jest Edent Krystian Adamczyk z siedzibą w Warszawie przy ul. Braci Załuskich 3A m 42, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, posługujący się numerem NIP:  5242734458  oraz REGON 38161906900016.Z  Administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez adres email biuro@stomatologiaedent.pl, oraz telefonicznie pod numerem 604055111 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
2.    Przetwarzane Dane Osobowe  
Zbieramy w szczególności dane osobowe:
Imię;
nazwisko;
adres zamieszkania/zameldowania/korespondencyjny;
numer PESEL/NIP/ dowodu osobistego lub paszportu;
adres poczty elektronicznej lub inna formy komunikacji elektronicznej;
Dane wrażliwe:
kondycja zdrowotna (stan zdrowa pacjenta odbyte choroby oraz zabiegi medyczne),
nałogi,
Oraz inne dane dobrowolnie podane trakcie wizyty w gabinecie.  
3.    Cel zbierania danych
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w:
celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług  w tym prowadzeniu dokumentacji medycznej
– przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z:
art. 25 pkt 1 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008
art. 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w celu ustalenia tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności weryfikację danych podczas telefonicznego i osobistego umawiania wizyty ustawy z o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011;

w celach podatkowych i rachunkowych w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych, wystawianie rachunków/ faktur za wykonane usługi – przetwarzane będą na podstawie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa i ustawą z dnia 29 września 1994 r. – o rachunkowość.
w celach dochodzenia i obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwionym interes Administratora polegających na obronnie lub dochodzeniu roszczeń związanych ze świadczoną usługą (art. 13 ust. 1 lit f RODO);
w celu marketingowym – podstawą prawną jest wyrażona zgoda
w celu prowadzenia korespondencji z pacjentami – podstawa prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegujący na prowadzeniu korespondencji z konsumentami (art. 13 ust. 1 lit f RODO).
4.  Odbiorcy Danych  
Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcy usług IT, Kancelarii Prawnej – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
Dane osobowe przekazywane są upoważnionym osobą (lekarzom, asystentkom, higienistkom oraz pracownikom biurowym) świadczącym usługi medyczne oraz higieniczne w gabinecie Administratora.
Twoje dane mogą być również udostępnione organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim (w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, a w szczególności – kontroli i nadzoru), ministrowi zdrowia, sądom (w tym sądom dyscyplinarnym), prokuraturze, lekarzom sądowym, rzecznikom odpowiedzialności zawodowej (w związku z prowadzonym postępowaniem).
5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Dane osobowe pacjentów nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.
6.    Okres przechowywania danych
celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług
w tym prowadzeniu dokumentacji medycznej –
Twoje dane przetwarzane będą przez 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
• dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
• zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
• skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
b) 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku, gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
• dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
w celach podatkowych i rachunkowych – przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy
w celach dochodzenia i obrony przed roszczeniami – przez okres niezbędny do obrony przed roszczeniami;
‍w celu marketingowym –
do czasu cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody;
w celu prowadzenia korespondencji z pacjentami – do czasu wniesienia sprzeciwu co do przetwarzani danych osobowych w tym celu nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat.

‍Po upływie powyższych okresów twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie zniszczone lub przestana być przetwarzane w konkretnym celu, jeśli te same dane przetwarzane są jeszcze dalej w innym celu.
5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Dane osobowe pacjentów nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.
7.    Prawa osoby, której dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem danych osobowych uprawniony jesteś do:
‍1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
2) sprostowania swoich danych osobowych,
3) usunięcia danych osobowych – gdy, Twoim zdaniem, nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał twoje dane osobowe możesz żądać ich usunięcia,
4) ograniczenia przetwarzania – możesz żądać ograniczenia przetwarzania twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań,
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego celu Administratora,
6) do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora,
7) przesłanie tych danych innemu podmiotowi– w przypadki, kiedy twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie Twojej zgody,
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2 Warszawa,
9) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, z tym, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody uczestnika przed jej wycofaniem.
8. Podanie danych osobowych
Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych skutkuje odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia stomatologicznego.

Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Państwa danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Państwa rzecz.

Jeżeli podajecie Państwo nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia stomatologicznego, lecz w takiej sytuacji nie będą Państwo mogli otrzymać od nas potwierdzenia wizyty i nie będą mieli możliwości odwołania jej poprzez np. SMS. Wyrażenie zgody marketingowej również odbywa się na zasadzie dobrowolności. Oznacza to, że odmowa ich udzielenia nie uniemożliwia skorzystania z naszych usług i jednocześnie macie Państwo prawo do odwołania wyrażonej nam zgody w dowolnej chwili.
Pliki cookies
1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu (tu nazwa i ewentualnie adres) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl